STYRINGSDATA FOR OMSORG

Velkommen til en lettere hverdag i kommunen

Hva har skjedd i Ringebus omsorgstjenester?

Utgangspunktet fra 2012

Drifts- og ressursanalysen høsten 2012 konkluderte med at Ringebu kommune måtte legge om til mindre institusjonsbasert omsorg. Figuren viser konsekvensene av å fortsette som før, kontra å legge om til færre sykehjemsplasser og bygge boliger med muligheter til heldøgns tjenester.

Befolkningsprognosen viste at de mest krevende aldersgruppene, 80 år+ ville stabiliseres fram til 2020, deretter kommer en sterk vekst i antallet. Tida fram til 2020 må brukes til å bygge om omsorgstrappa slik at den er rigget for å den veksten som kommer fra 2020.

Hva er gjort?

Omsorgstrappa er ombygget og ser nå ut slik figuren viser. Det gamle sykehjemmet med 53 plasser (47 var i bruk under analysen i 2012) er erstattet med 12 plasser som i all hovedsak benyttes til korttidsopphold. Disse plassene driftes med egen turnus. 32 boliger er bygget med sikte på tilbud til demente (Linåker¬tunet HDO), 24 av plassene er tatt i bruk. Tilbudet, driftes også med egen turnus.

Kommunen har en felles turnus for hele omsorgstjenesten. Innenfor denne er det arbeidslag og deltjenester. Egen sykepleierturnus inngår i dette.

Hjemmetjenestene er delt i to lag, henholdsvis Nord og Sør, de har også ansvar for hvert sitt HDO, RES HDO i Nord og Linåker¬veien HDO i Sør.

Rus & psykisk helse driftes om lag som tidligere, men de har etablert mye bedre dokumentasjon.

Miljøtjenestens brukere har fått større behov, og kostnadene har steget. I tillegg kjøpes tjenester eksternt til to brukere. Det foretas en egen kartlegging av brukerne og ressursbehovet tidlig i 2017.

En rekke tiltak med sikte på organisasjonsutvikling er gjennomført, blant annet omfattende lederutvikling.

Økonomiske effekter

Toppen av omsorgstrappa (eksklusive det interkommunale tilbudet ved Helsehuset i Lillehammer), Linåkertunet HDO 32 plasser, Sykehjem KO/rehab 12 plasser, Evjeveien (RES) HDO 35 plasser, Linåkerveien HDO 16 plasser driftes 24,9 mill kr billigere i 2016 enn toppen av trappa fra 2012 ville kostet med uendret kapasitet og uendret driftsopplegg. Dette alternativet kunne faktisk ha blitt en realitet, dersom en politisk ikke hadde våget å ta de nødvendige stegene for å komme ut av sykehjemstenkningen. Når vi sammenlikner med kapasiteten fra 2012 nedjustert til dagens kapasitet ville kostnadene vært 8,5 mill kr høyere enn i dag. Dette representerer om lag 20% omstilling, regnet ut i fra de økonomiske rammene i 2012.

 

En seier for lokalsamfunnet

Fantastisk politisk håndverk, robust faglig og administrativ gjennomføringsevne har realisert økt produksjon av velferdstjenester samtidig som de har strammet de økonomiske rammene med 20%.

Rune Devold AS

Telefon: +47 73 88 34 60

Mobil:    +47 91 15 07 27

E-post:   rune.devold@r-devold.no

Besøksadresse:

Kjøpmannsgt 35

7011 Trondheim

Postadresse:

PB 2703 Sentrum

7415 Trondheim