STYRINGSDATA FOR OMSORG

Velkommen til en lettere hverdag i kommunen

Drifts- og ressursanalyser – rapporter til kommunen

Drifts- og ressursanalysene gir svar på hvordan omsorgstrappa fungerer i forhold til befolkningens behov, hvordan kommunen går fram når brukernes behov vurderes og tjenester tildeles på ulike trinn i trappa. Med framskrivning for neste planperiode, deretter til 2020, 2030 og 2040 får kommunen svar på hvordan en mest hensiktsmessig bør gå fram for å oppnå god effektivitet, produktivitet, hvor mye ressurser en bør  sette av.

 Har vi passe med ressurser pr i dag/for mye/for lite? Hvor mye trengs framover?

 Har omsorgstrappa riktig  kapasitet og sammensetning?  Bruker vi den riktig?

Sist men ikke minst: vi har en stor nøkkeltallsdatabase fra en rekke drifts- og ressursanalyser som forteller hvordan kommunenes kostnader ligger an i tjenesteyting for ulike grupper av brukere. Det gir svar på hvordan DIN kommune kommer ut med dagens og framtidig omsorgspolitikk.

 

Alle analyser bygger på kommunens IPLOS data, regnskap/budsjett og andre data vi innhenter. Vår bruk av data fra kommunen bygger på tillatelse fra Datatilsynet. Klikk her for å laste ned standard Databehandleravtale. Alle rapporter utarbeides etter forutgårnde kvalitessikring av kommunens data. Alle priser som oppgis avhenger av kommunestørrelse, ekskl mva, reise- og oppholdsutgifter og eventuelle møtedager for konsulent i kommunen.

 

Enkel rapport

Rapporten gir svar for hjemmetjenesten og omsorgsboliger. Priser fra NOK 20-55.000,-.

 

Standard rapport

Rapporten tar for seg hele omsorgstrappa inklusive sykehjem, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt og boliger for mennesker med utviklingshemming. Priser fra NOK 45-95.000,-.

 

Utvidet rapport

Rapporten gir svar som standard rapport, med tillegg av særlige problemstillinger kommunen ønsker fokus på. Priser fra NOK 60-145.000,-.

Rune Devold AS

Telefon: +47 73 88 34 60

Mobil:    +47 91 15 07 27

E-post:   rune.devold@r-devold.no

Besøksadresse:

Kjøpmannsgt 35

7011 Trondheim

Postadresse:

PB 2703 Sentrum

7415 Trondheim